အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားစို႔.....